Make your own free website on Tripod.com
|Muka Depan|  |Biodata|  |Senarai Kursus> GE6663> Tugasan 4
|Tugasan 1|  |Tugasan 2|  |Tugasan 3|  |Tugasan 4|  |Tugasan 5|  |Tugasan 6|  |Tugasan 7|
GE6663
Pengajaran dan Pembelajaran Bantuan Komputer
Tugasan 4 : Spesifikasi Keperluan Perisian PPBK

PEMBINAAN PERISIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BANTUAN KOMPUTER MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT BERTAJUK BELAJAR MS ACCESS


KANDUNGAN
1.0 KUMPULAN SASARAN
2.0 KEMAHIRAN BERFIKIR KRITIS DAN KREATIF
3.0 NILAI-NILAI MURNI
4.0 MATLAMAT PENGAJARAN PERISIAN
5.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN PERISIAN
5.1   Objektif Kognitif
5.2   Objektif Psikomotor
5.3   Objektif Afektif
6.0 KANDUNGAN PERISIAN
7.0 PENDEKATAN PPBK
7.1   Tutorial
7.2   Latih tubi
8.0 STRATEGI PENGGUNAAN PERISIAN
9.0 SUMBER SOKONGAN PERISIAN
10.0 PERKOMPUTERAN
11.0 ANTARAMUKA PENGGUNA
RUJUKAN


1.0 KUMPULAN SASARAN
Kumpulan sasaran pengguna perisian ini ialah :
i.     Pengguna primer terdiri daripada para pelajar sekolah menengah peringkat menengah atas yang mengambil mata pelajaran
       Teknologi Maklumat (TM) Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) sebagai mata pelajaran pilihan.
ii.    Pengguna sekunder terdiri daripada
        a.    para pelajar yang mengikuti kelas Komputer Dalam Pendidikan (KDP) di sekolah
        b.    guru pelatih Diploma Perguruan Malaysia yang mengikuti mata pelajaran Teknologi Maklumat
        c.    guru-guru yang ingin membina sistem maklumat pelajar
        d.    ibu bapa yang berminat untuk mempelajari MS Access 2000 bagi mengajar anak-anak.
        e.    individu yang berminat untuk belajar menggunakan perisian Microsoft Access.
 

2.0 KEMAHIRAN BERFIKIR KRITIS DAN KREATIF
Bagi melahirkan pelajar yang benar-benar cekap menggunakan perisian Microsoft Access 2000, perisian PPBK ini turut menerapkan kemahiran berfikir kritis dan kreatif (KBKK) yang meliputi kemahiran :
i.       mencirikan;
ii.      membanding dan membeza;
iii.     membuat urutan;
iv.     menghubungkait;
v.      merekacipta;
vi.     menyelesaikan masalah.
 

3.0 NILAI-NILAI MURNI
Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) menggunakan pendekatan bersepadu yang menggabungkan aspek pengetahuan dengan aspek kemahiran dan nilai murni; aspek teori dengan amali; kurikulum dengan kokurikulum.  Dari aspek kurikulum, nilai-nilai murni merupakan unsur yang amat penting dan perisian PPBK ini turut menerapkan nilai-nilai murni yang berikut :
i.       Bekerjasama - melibatkan diri semasa membina sistem pengurusan pangkalan data secara berkumpulan.
ii.      Kejujuran - memperakui segala tindakan yang telah diambil dan maklumat yang digunakan.
iii.     Rasional - memberikan penjelasan bagaimana sesuatu tindakan diambil dan mengikut tatacara yang betul.
 

4.0 MATLAMAT PENGAJARAN PERISIAN
Matlamat pengajaran perisian Pengajaran dan Pembelajaran Bantuan Komputer (PBBK) Belajar Microsoft Access 2000 ini ialah untuk membimbing pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran mengendalikan perisian Microsoft Access 2000 secara mudah difahami dan sistematik dalam membangunkan sistem pengurusan pangkalan data.
 

5.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN PERISIAN
Selari dengan penekanan KBSM terhadap perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu, maka objektif pembelajaran perisian PPBK terbahagi kepada tiga iaitu objektif kognitif, psikomotor dan afektif.  Objektif rohaniah adalah merupakan nilai-nilai murni yang telahpun dinyatakan.

5.1 Objektif Kognitif
i. menyatakan terminologi pangkalan data dengan betul.
ii. mengenalpasti objek-objek pangkalan data Microsoft Access 2000.
iii. mengenalpasti elemen-elemen pada skrin Microsoft Access 2000.
iv. menyatakan jenis-jenis perhubungan antara jadual

5.2 Objektif Psikomotor
i. memulakan Microsoft Access mencipta satu pangkalan data baru.
ii. menutup pangkalan data dan keluar dari Microsoft Access
iii. membuka pangkalan data
iv. mencipta jadual menggunakan Table Design view
v. menggunakan jenis data yang betul dalam pangkalan data
vi. mencipta AutoForm
vii. memasukkan data melalui borang.
viii. membuka tetingkap Relationships.
ix. mencipta jadual hubungan satu-ke-satu.
x. mencipta jadual hubungan satu-ke-banyak.
xi. mencipta jadual hubungan banyak-ke-banyak.
xii. mengubahsuai hubungan antara dua jadual.
xiii. mencipta borang berasaskan kepada dua jadual menggunakan Form Wizard.

5.3 Objektif Afektif
i.       memilih jenis data yang betul dalam jadual pangkalan data.
ii.      memilih kunci primer yang betul untuk menghubungkan jadual-jadual.
 

6.0 KANDUNGAN PERISIAN
i. Antaramuka perisian Microsoft Access 2000
a.    Objek pangkalan data
b.    Elemen skrin
ii. Jadual
iii. Borang
iv. Jadual Perhubungan (Relationships)
a.    Satu-ke-satu
b.    Satu-ke-banyak
c.    Banyak-ke-banyak
v. Latihan

7.0 PENDEKATAN PPBK
Komputer dapat digunakan untuk mempersembahkan pengajaran , membekalkan aktiviti atau situasi pengajaran, kuiz atau dalam hal lain memerlukan interaksi dari pelajar, memberi maklum balas dan menentukan aktiviti penerusan.  Alessi & Trollip (1985) mendefinasikan PPBK sebagai penggunaan komputer untuk menyampaikan maklumat, membimbing, melatih dan menilai prestasi pelajar.  Jadi, berdasarkan kepada kriteria pendekatan pengajaran berasaskan komputer, PPBK biasa yang terkini boleh dikategorikan kepada lima iaitu latih tubi, tutorial, simulasi, permainan dan penyelesaian masalah.  Bagaimanapun, perisian PPBK Belajar Microsoft Access 2000 yang akan dibangunkan akan menumpukan kepada pendekatan tutorial dan latihtubi.

7.1 Tutorial
PPBK yang dibangunkan menggunakan pendekatan tutorial berperanan sebagai guru dalam melaksanakan tugas mengajar sesuatu atau menjelaskan sesuatu konsep.  Ia mempersembahkan isi kandungan pelajaran dan kemudian menaksir pembelajaran pelajar.  Tutorial secara khususnya mengandungi pengetahuan yang terurus di mana  terdapat satu atau lebih laluan menerusi pengetahuan tersebut, objektif pembelajaran yang khusus dan ujian dalaman bagi mengesan pembelajaran pelajar.  Komputer akan menganalisis tahap pencapaian pelajar bagi menentukan laluan yang seterusnya.  Tutorial berasaskan komputer mempunyai kelebihan dari segi :
i.    Soalan pelengkap.  Tutorial melalui komputer juga mempunyai kelebihan interaktiviti.  Pelajar mesti memainkan peranan aktif
       dengan menjawab soalan pelengkap.  Maklumbalas segera juga diberikan.
ii.    Cabangan.  Tutorial berkomputer juga bercabang secara automatik, yang mana menyesuaikan aturan persembahan kandungan,
       berpandukan jawapan pelajar terhadap soalan pelengkap.  Pemulihan atau pengayaan boleh dibina secara dalaman bagi
       menemukan keperluan individu pelajar.
iii.    Persembahan dinamik. Komputer dapat mempersembahkan maklumat secara dinamik, seperti menyerlahkan teks penting
       pada skrin bagi menarik perhatian pelajar, atau melalui proses gambaran menggunakan animasi grafik.  Komputer multimedia
       mungkin juga melibatkan audio dan video.
iv.    Penyimpanan rekod.  Tutorial berkomputer dapat menjaga rekod pelajar secara automatik, yang boleh digunakan untuk
       memaklumkan mereka kemajuannya.

7.2 Latih tubi
PPBK yang dibangunkan menggunakan pendekatan latih tubi berperanan untuk melatih kemahiran pelajar dalam menguasai sesuatu konsep.  Ia sesuai digunakan sebagai ulangkaji selepas mempelajari sesuatu konsep atau sebagai latihan bagi pelajar yang lemah.  Ini adalah kerana komputer berupaya memberi maklum balas serta merta terhadap setiap jawapan pelajar.  Oleh itu, latih tubi yang baik perlu memenuhi kehendak objektif pembelajaran.  Latih tubi berasaskan komputer menawarkan kelebihan dari segi :
i.    Interaktiviti. Komputer dapat mempersembahkan banyak masalah dan memerlukan pelajar memberi jawapan.
ii.    Maklum balas cepat.  Komputer dapat memaklumkan pelajar dengan segera sekiranya sesuatu jawapan itu betul atau salah
       dan dalam program yang direkabentuk dengan sempurna, memberitahu pelajar sebabnya.  Banyak program latihtubi mengulang
       item-item yang tertinggal secara automatik sehingga pelajar mahir.
iii.    Kesabaran tanpa had.  Komputer bagi program latihtubi dapat boleh digunakan dalam jangkamasa panjang tanpa merasa letih
       atau marah.
iv.    Pelbagai tahap kesukaran.  Komputer dapat menyesuaikan tahap kesukaran.  Ia mungkin ditetapkan oleh guru atau pelajar,
       atau program tersebut mungkin mengubahsuai secara automatik berdasarkan pencapaian pelajar.
v.    Motivasi.  Menerusi penggunaan elemen cabaran dan permainan, atau hanya disebabkan oleh penggunaan komputer itu
       sendiri, komputer dengan program latihtubi mungkin lebih memberi motivasi kepada pelajar berbanding dengan latihan yang
       sama menggunakan kertas dan pensil.
 

8.0 STRATEGI PENGGUNAAN PERISIAN
Komputer merupakan satu media pengajaran berbentuk multimedia yang menggabungkan pelbagai media yang ada.  Keupayaan komputer dalam pendidikan adalah disebabkan oleh kecekapannya sama ada sebagai satu pengeluaran atau satu alat persembahan.  Berdasarkan keupayaan yang ditawarkan oleh PPBK yang menggunakan kedua-dua pendekatan tutorial dan latih tubi sebagaimana yang telah dinyatakan maka perisian PPBK Belajar Microsoft Access yang dibangunkan berfungsi sebagai salah satu media pengajaran berkomputer untuk kegunaan guru dan pelajar.  Walaubagaimanapun, perisian PPBK ini akan digunakan pada waktu pembelajaran rasmi dan di luar waktu pembelajaran rasmi.
i. Pada waktu pembelajaran rasmi, guru akan memuatkan perisian PPBK ke komputer pelayan di dalam makmal.  Ini membolehkan semua pelajar mencapai perisian PPBK secara serentak untuk melaksanakan pembelajaran secara individu.  Pelajar akan belajar mengikut kemajuan kendiri (self-pace) dan terarah kendiri (self-directed).  Rekod pencapaian setiap pelajar dalam latihan yang berkaitan disimpan dalam bentuk fail hamparan elektronik perisian Microsoft Excel yang telah ditetapkan dalam komputer pelayan untuk dianalisis.  Berdasarkan kepada keputusan yang ditunjuk, guru boleh mengenalpasti dengan mudah pelajar yang belum mencapai objektif pembelajaran dan memerlukan pembelajaran menggunakan perisian PPBK di luar waktu pembelajaran rasmi.
ii. Pada luar waktu pembelajaran rasmi yang ditetapkan, pelajar yang belum mencapai objektif pembelajaran mengikut tempoh yang ditetapkan akan mengikuti pembelajaran menggunakan perisian seperti pembelajaran pada waktu kelas biasa.  Walaubagaimanapun, guru akan memberi tumpuan yang lebih bagi menentukan kelemahan sebenar pelajar dan seterusnya membimbing pelajar ke arah pencapaian objektif pembelajaran.
iii. Perisian PPBK yang ditulis ke dalam cakera padat membolehkan pelajar menggunakannya di rumah.

9.0 SUMBER SOKONGAN PERISIAN
Selain dari tutorial dan latih tubi yang menjadi asas pendekatan PPBK, sumber sokongan perisian terdiri dari :
i.      Manual bercetak berkaitan dengan cara menggunakan perisian serta penerangan ringkas setiap bahagian dalam perisian.
        Manual juga terdapat di dalam perisian itu sendiri.
ii.     Ruangan help pada perisian Microsoft Access 2000 itu sendiri.
iii.    Buku-buku rujukan berkaitan dengan perisian MS Access dan sistem pengurusan pangkalan data.
 

10.0 PERKOMPUTERAN
Aspek perkomputeran terbahagi kepada tiga iaitu pelantar, spesifikasi perisian sokongan dan spesifikasi perkakasan.

i.      Pelantar (Platform)
        Perisian pengarangan Macromedia Authorware Attain 5.0 dijadikan sebagai pelantar dalam membangunkan perisian PPBK.

ii.     Spesifikasi Perisian Sokongan
        a.    Perisian Microsoft Access 2000
        b.    Perisian grafik Adobe Photoshop 5.5
        c.    Perisian menyunting video Adobe Premier 5.5
        d.    Perisian audio Ulead CoolEdit
        e.    Perisian Animasi Macromedia Flash 4.0
        f.     Perisian pemprosesan perkataan Microsoft Word
        g.    Perisian hamparan elektronik Microsoft Excel.
        h.    Perisian perakam skrin Hypercam

iii.    Spesifikasi Perkakasan Komputer :
        a.    Pemproses Intel Pentium III 500 MHz
        b.    Ruang cakera keras sekurang-kurangnya 1.0GB
        c.    Ingatan 64 MB  SDRAM
        d.    32 MB AGP Card
        e.    3D PCI Sound Card
        f.    48x CD-ROM
        g.    Monitor 15" SVGA
        h.    Papan kekunci
        i.    Tetikus
        j.    Pembesar suara 600 watt
        k.    Mikrofon
        l.    Pengimbas
 

11.0 ANTARAMUKA PENGGUNA
Antaramuka pengguna melibatkan rekabentuk skrin yang muncul seperti bagaimana setiap objek disusun pada setiap skrin, bagaimana objek-objek itu berinteraktif dengan dengan pengguna dan bagaimana pengguna meneroka sesuatu tajuk perisian.

i.    Bahasa Perantaraan
Bahasa Melayu dijadikan bahasa perantaraan bagi memudahkan pelajar yang lemah dalam bahasa Inggeris memahami arahan yang diberikan.  Walau bagaimanapun, terdapat istilah yang berkaitan dengan teknologi maklumat yang diterjemahkan turut mengekalkan istilah asal untuk mengelakkan salah faham konsep.

ii.    Rekabentuk Skrin
Rekabentuk paparan skrin adalah konsisten dengan meletakkan tajuk dan subtajuk bagi setiap skrin supaya pelajar mudah memahami penyampaian pengajaran.  Integrasi teks menggunakan 2 hingga 3 jenis huruf sans serif seperti Arial, Arial Narrow dan Helvetica dengan penggunaan warna yang kontras berbanding dengan latarbelakang supaya mudah dibaca.  Saiz dan stail huruf diformat secara berbeza bagi menggambarkan hierarki kandungan dengan tidak lebih dari satu pertiga skrin supaya kelihatan menarik dan berkesan. Teks boleh digunakan untuk pautan dan "pop-up".  Integrasi imej dan grafik, animasi, audio dan video adalah mengikut format serasi dengan pelantar serta relevan dengan kandungan pembelajaran bagi membantu pelajar memahami konsep dan kemahiran yang hendak diajar.

iii.    Interaktiviti
Interaktiviti yang tidak linear digunakan supaya perisian PPBK lebih menarik dan interaktif.  Butang, "hot spot" dan hiperteks digunakan untuk membenarkan pengguna berpindah dari satu skrin ke satu skrin sesuai dengan objektif pembelajaran.  Setiap respon pelajar diikuti dengan maklumbalas sama ada berbentuk maklumat, motivasi dan pengesahan.  Butang-butang menu utama, topik dan subtopik dikekalkan pada setiap skrin bagi memudahkan penerokaan atau menamatkan pembelajaran sekiranya perlu.
 

RUJUKAN

Alessi, S. M. & Trollip, S.R. 1985. Computer-based instruction: Methods and development.
        New Jersey: Prentice Hall.

Boyle, T. 1997. Design for multimedia learning. London: Prentice-Hall International.

Kementerian Pendidikan Malaysia. 1987. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah.
        Kuala Lumpur : Pusat Perkembangan Kurikulum.

Newby, T.J., Stepich, D.A., Lehman, J.D. & Russell, J.D. 2000. Instructional technology for teaching
        and learning. London: Prentice-Hall International.

Rozinah Jamaludin. 2000. Asas-asas multimedia dalam pendidikan. Kuala Lumpur: Utusan
        Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Sulaiman Ngah Razali. 1997. Pedagogi : Teori dan praktik. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Yusup Hashim. 1998. Rekabentuk pengajaran bersistem dalam pembinaan pengajaran berbantu
        komputer (PBK). Jurnal Pendidikan. 18: 1-14.
 

|Muka Depan|  |Biodata|  |Senarai Kursus> GE6663> Tugasan 4
|Tugasan 1| |Tugasan 2|  |Tugasan 3|  |Tugasan 4|  |Tugasan 5|  |Tugasan 6|  |Tugasan 7|