Make your own free website on Tripod.com
|Muka Depan|  |Biodata|  |Senarai Kursus> GE6663> Tugasan 5
|Tugasan 1|  |Tugasan 2|  |Tugasan 3|  |Tugasan 4|  |Tugasan 5|  |Tugasan 6|  |Tugasan 7|
GE6663
Pengajaran dan Pembelajaran Bantuan Komputer
Tugasan 5 : Teori dan Strategi dalam Merekabentuk Perisian PPBK

PEMBINAAN PERISIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BANTUAN KOMPUTER MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT BERTAJUK BELAJAR MS ACCESS


KANDUNGAN

 
 
1.0 TEORI PEMBELAJARAN
1.1   Teori Tingkah Laku
1.2   Teori Kognitif
1.3   Teori Konstruktivism
1.4   Teori Pembelajaran Kepelbagaian Kecerdasan
2.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM MEREKABENTUK PERISIAN PPBK
2.1   Pembelajaran Aktif
2.2   Pembelajaran Anjal
2.3   Pembelajaran Reflektif
3.0 BORANG PENILAIAN
RUJUKAN

1.0 TEORI PEMBELAJARAN
Sesuatu teori memberi penjelasan umum terhadap tinjauan yang dibuat dalam satu jangka masa yang panjang.  Ia biasanya menerangkan dan meramalkan tingkahlaku. Pembelajaran telah dikaji beberapa lama dan banyak teori telah dicadangkan untuk menerangkannya. Menurut Bigge (1982), teori pembelajaran ialah suatu gabungan sistematik pandangan terhadap proses semulajadi yang mana seseorang menghubungkannya dengan persekitaran dalam apa jua cara bagi meningkatkan kemampuannya dan persekitaran dengan lebih berkesan.  Menurut Timothy J. Newby, Donald A. Stepich, James D. Lehman dan James D. Russell (2000) pula, teori pembelajaran merupakan set prinsip-prinsip yang terurus bagi menerangkan bagaimana seseorang individu itu belajar, iaitu bagaimana mereka memperolehi kebolehan dan / atau pengetahuan baru.
 
1.1 Teori Tingkah Laku
Teori tingkah laku mengganggap psikologi sebagai sains eksperimen.  Teori ini memberi tumpuan terhadap tingkah laku dan persekitaran luar yang mempengaruhi pembelajaran.  Tiga prinsip utama yang mendominasi pembelajaran mengikut teori tingkah laku menurut Kearsley (1994) ialah rangsangan, gerakbalas dan peneguhan.  Pembelajaran digambarkan sebagai suatu perubahan kemungkinan tingkah laku yang tertentu berlaku dalam satu situasi yang tertentu.  Persekitaran menyediakan satu situasi yang mendorong kepada satu tingkah laku yang diikuti oleh akibat-akibat yang kemudiannya menentukan sama ada tingkah laku akan berlaku semula.  Pembelajaran dikatakan berlaku apabila pelajar tetap berkelakuan dengan cara yang dikehendaki sebagai reaksi kepada peristiwa khusus.
        Pelajar boleh belajar tanpa berpandukan panduan tetapi panduan memberikan kemungkinan yang istimewa bagi mempercepatkan pembelajaran (Skinner 1968).  Kemungkinan merupakan situasi dan akibat yang mempengaruhi tingkah laku individu.  Satu proses yang dipanggil pembentukan boleh menolong pelajar belajar tingkah laku yang lebih kompleks.  Bagi membentuk tingkah laku, guru secara perlahan-lahan dan berhati-hati menyesuaikan kemungkinan-kemungkinan bagi menarik pelajar berkelakuan dengan cara yang akhirnya menjurus ke arah matlamat yang hendak dicapai.

        Penyesuaian prinsip teori tingkah laku digunakan dalam perisian PPBK Belajar Microsoft Access yang akan dibangunkan.  Penyesuaian ini termasuklah :-
i.    menyatakan objektif pengajaran perisian sebagai tingkah laku pelajar secara khusus yang mana apabila berjaya dilaksanakan,
      menunjukkan pembelajaran telah berlaku. Semua tingkah laku merupakan pecahan kepada matlamat yang hendak dicapai
      melalui penggunaan perisian PPBK. Misalnya langkah-langkah seperti menamakan medan, menentukan jenis data dan
      menetapkan saiz medan  merupakan satu set tingkah laku ke arah mencipta satu jadual pangkalan data.  Jadi, objektif setiap
      langkah-langkah ini dinyatakan dalam perisian PPBK.

ii.    memasukkan teks, grafik dan animasi sebagai rangsangan dan panduan kepada pelajar dalam memahami konsep
      objek-objek dalam pangkalan data.  Pada peringkat awal, kemasukan elemen ini adalah untuk memandu pelajar kepada tingkah
      laku yang ditentukan.  Kemudian elemen tersebut dikurangkan secara beransur-ansur bagi memastikan tingkah laku
      dihubungkan dengan jelas kepada situasi yang sepadan. Oleh itu pada peringkat awal proses pembelajaran berkenaan dengan
      pangkalan data, langkah-langkah aktiviti yang perlu dilaksanakan diberikan dalam bentuk teks dan disertakan dengan rajah-rajah
      paparan pada skrin monitor sebagai panduan.  Lama-kelamaan rajah-rajah tersebut dikurangkan secara beransur-ansur
      sehingga pelajar boleh mencipta jadual berdasarkan kepada spesifikasi yang diberikan tanpa rajah-rajah sebagai bantuan.

iii.   menggunakan prinsip akibat untuk memperkukuhkan tingkah laku yang dikehendaki.  Oleh itu, dalam bahagian latihan, setiap
      jawapan yang diberikan oleh pelajar diikuti dengan maklum balas sama ada berupa maklumat, pujian atau motivasi.  Ini adalah
      bagi memastikan pelajar mendapat pengukuhan bagi setiap tindakan ke arah mencapai objektif pembelajaran.  Pengukuhan
      yang dibuat dengan serta-merta supaya lebih berkesan.  Setiap bahagian aktiviti yang berjaya dilaksanakan dengan sempurna
      akan disertakan dengan muzik sebagai tanda tamat aktiviti tersebut.  Penggunaan unsur bunyi ini sebagai tarikan dan motivasi
      kepada pelajar untuk mencuba setiap aktiviti walaupun boleh melangkau aktiviti.

1.2 Teori Kognitif
Teori kognitif menekankan pentingnya proses pemikiran dalam pembelajaran dan memberi perhatian kepada faktor dalaman dalam pembelajaran.  Pembelajaran digambarkan sebagai suatu perubahan pengetahuan yang disimpan dalam ingatan.  Prinsip utamanya ialah kebanyakan tingkah laku, termasuk pembelajaran ditadbir oleh proses ingatan dalaman lebih baik berbanding dengan suasana luaran  (Timothy J. Newby, Donald A. Stepich, James D. Lehman dan James D. Russell (2000)).  Ingatan manusia mempunyai dua kriteria paling penting iaitu ia lebih terurus dan ia adalah lebih aktif.  Jadi, ingatan tidak menerima maklumat secara mudah, sebaliknya ia aktif mensintesis dan menguruskan maklumat, menghubungkaitkannya dengan pengetahuan yang sedia tersimpan dalam ingatan.  Ingatan adalah seperti pensintesis yang melibatkan tiga proses iaitu memerhati, mengkod dan mendapatkan semula.  Memerhati adalah merujuk kepada proses menerima maklumat terpilih dari persekitaran.  Mengkod merujuk kepada proses menterjemah maklumat ke dalam bentuk yang bermakna dan patut diingati.  Mendapatkan semula merujuk kepada proses mengenalpasti dan memanggil semula maklumat untuk tujuan selanjutnya.  Pembelajaran dikatakan berlaku apabila individu pelajar tersebut mengkod maklumat baru atau mengkod semula maklumat sedia dengan cara baru.  Dalam kedua-dua kes ini, individu-individu lebih dapat memanggil kembali maklumat dari ingatan dengan mudah dan menggunakannya dengan berkesan dalam situasi yang tertentu.

        Kita kerap kali dihujani dengan banyak maklumat dari persekitaran dan hanya sebahagian daripadanya sahaja dipilih untuk diingati.  Maklumat baru dipertimbangkan meringankan apa yang telah diketahui dan berhubungkait dengan maklumat yang telah sedia ada setiap kali wujud (mengkod).  Ini membentuk satu pengurusan yang koheren yang menjadikan maklumat baru lebih bermakna serta membenarkan maklumat yang berkaitan dihubungkan bersama.  Ia juga memberikan "tanda carian" yang memudahkan untuk mencari maklumat pada masa-masa lain.  Untuk memanggil kembali maklumat dari ingatan, seseorang itu mulakan dengan "tanda carian" yang diberikan oleh skema pengurusan dan memeriksa ingatan bagi maklumat yang dikehendaki, mungkin pada masa yang sama "mengimbas" ingatan bagi maklumat berkaitan yang lain (mendapatkan kembali).

        Perisian PPBK perlu mencipta situasi yang akan menolong pelajar menumpu perhatian, mengkod dan mendapatkan kembali maklumat.  Alessi & Trollip (1991) mempercayai bahawa beberapa bidang kognitif sangat penting dalam merekabentuk perisian PPBK.  Oleh itu perisian PPBK ini :-

i.    mengurus maklumat baru dan jadikan skima pengurusan tersebut jelas kepada pelajar.  Misalnya apabila hendak
      menyampaikan konsep jadual hubungan, grafik yang membantu menerangkan konsep tersebut sesuai digunakan dan teks
      dikurangkan kerana ayat yang kurang jelas memungkinkan pelajar membuat tanggapan yang salah. Begitu juga dengan
      penggunaan animasi dapat menunjukkan langkah-langkah yang betul dalam menghubungkan jadual.  Pelajar didedahkan
      dengan dengan cara menstrukturkan jadual mengikut kategori maklumat terlebih dahulu dan diikuti dengan langkah-langkah
      mencipta jadual. Kesemua ini disediakan dengan kemudahan pengulangan untuk mengukuhkan ingatan pelajar berkaitan
      dengan kemahiran psikomotor.

ii.     menghubungkaitkan maklumat baru kepada pengetahuan sedia secara berhati-hati.  Maklumat baru yang dihubungkaitkan
       kepada pengetahuan sedia akan menjadi lebih bermakna dan pelajar akan menjadi lebih mudah dan berkesan mempelajarinya.
       Oleh itu, langkah-langkah mencipta jadual, borang dan jadual hubungan ditunjukkan dengan mengaitkan antara satu sama
       lain kerana terdapat persamaan dalam langkah-langkahnya.

iii.    menggunakan teknik memandu dan menyokong pelajar dalam proses pembelajaran pelajar dalam menumpukan perhatian,
       mengkod dan mendapatkan kembali maklumat.  Teknik-teknik seperti soalan berfokus, menyerlahkan (highlight) dan analogi
       digunakan bagi memandu pelajar memahami setiap langkah yang dijalankan semasa mencipta hubungan antara
       jadual-jadual.

1.3 Teori Konstruktivism
Teori konstruktivism adalah satu istilah digunakan secara relatif kebelakangan ini untuk menunjukkan satu koleksi teori dengan idea bahawa individu membina pengetahuan dengan aktif apabila bekerja untuk menyelesaikan masalah sebenar, selalunya secara berkolaboratif dengan orang lain (Timothy J. Newby, Donald A. Stepich, James D. Lehman dan James D. Russell (2000)).  Ahli teori konstruktivis telah berdebat bahawa pelajar adalah seorang yang aktif dan membina pengetahuan sendiri berdasarkan kepada pengalaman.  Brook (1990) menyatakan bahawa peluang ketidakseimbangan yang berlaku akibat pengalaman semasa tidak berkait dengan pengalaman lepas adalah lebih berkesan untuk menjelaskan kefahaman berbanding dengan pilihan seperti cuba menerangkan secara verbal kefahaman yang tidak sempurna tersebut.  Individu akan mengubahsuai atau mencipta skema baru dalam pemikiran dengan tujuan untuk mencipta makna atau memahami peristiwa yang menyebabkan ketidakseimbangan.

        Perspektif konstruktivis menggambarkan pembelajaran sebagai satu perubahan yang bermakna yang dibina dari pengalaman.  Teori konstruktivis mentakrifkan pengetahuan sebagai subjektif di mana pelajar tidak belajar mengikut matlamat dan kemahiran yang ditetapkan guru.  Sebaliknya pelajar sendiri menentukan matlamat pembelajaran mereka.  Pembinaan pengetahuan ialah suatu proses memikirkan tentang pengalaman dan menterjemahkannya.  Disebabkan oleh setiap individu mempunyai set pengalaman yang tersendiri untuk dihalusi, setiap individu akan membina kefahaman yang tersendiri.  Pembelajaran berlaku apabila pengetahuan telah berubah dalam satu cara yang membolehkan kita menterjemahkan pengalaman dengan cara lebih sempurna, kompleks atau dimurnikan.  Proses pembelajaran bergantung kepada kebolehan pelajar menggunakan pengetahuan untuk berfikir dan menyelesaikan masalah yang sebenarnya.

        Duffy dan Jonassen (1991) mencadangkan individu mesti bekerja dengan masalah sebenar dalam situasi sebenar supaya pembelajaran bermakna berlaku.  Oleh kerana masalah selalunya mempunyai banyak aspek, penerokaan dari pelbagai sudut perlu dilaksanakan oleh pelajar untuk mereka membina rangkaian idea yang berkaitan.  Jonassen (1990) mencadangkan bahawa perkara seperti hiperteks dan pangkalan data boleh digunakan sebagai alat berfikir oleh individu.  Alatan ini menolong individu membina pengetahuan secara autentik.

        Rekabentuk perisian PPBK yang tidak linear atau dengan rekabentuk hiperteks boleh digunakan dalam mencipta tutorial secara konstruktivis. Pelajar bukan setakat memilih  aturan yang mana mereka bergerak menerusi bahan tersebut, tetapi laluan yang mereka ingin ikuti juga boleh dipilih.  Kefahaman mereka terhadap bahan akan dibina melalui penerokaan.  Perisian PPBK yang dibangunkan akan melaksanakan tutorial berbentuk hiperteks.  Tutorial setiap topik dibahagikan kepada sub topik.  Pelajar boleh bergerak menerusi menerusi topik-topik menggunakan butang-butang yang membawa pelajar ke sebarang topik.  Dengan cara ini seseorang pelajar boleh bergerak menerusi tutorial menggunakan rekabentuk secara linear atau tidak linear.  Pastinya, tutorial yang menggunakan rekabentuk tidak linear secara akademik lebih berkesan dalam menolong pelajar belajar.  Ini adalah kerana kemudahah interaktiviti ini menggalakkan pelajar belajar dengan lebih aktif lagi.

1.4 Teori Pembelajaran Kepelbagaian Kecerdasan
Teori Kepelbagaian Kecerdasan mula diperkenalkan oleh Dr. Howard Gardner (1983) menerusi bukunya yang bertajuk Frames of Mind.  Idea beliau ke atas tingkah laku pembelajaran manusia telah mencetuskan satu revolusi bagi jenis bilik darjah  merentasi dunia berdasarkan cara di mana beliau mencabar pendapat yang menyatakan kecerdasan telah ditetapkan (Checkly 1997).  Teori Kepelbagaian Kecerdasan Gardner menarik para pendidik untuk mula memikirkan tentang kecerdasan sebagai satu set bagi kebanyakan kemahiran dan kebolehan yang berbeza yang menolong seseorang individu pelajar memahami, menyelidik dan memberi reaksi kepada banyak jenis kandungan bagi tujuan menyelesaikan masalah atau untuk membuat sesuatu yang dinilai dalam satu atau banyak perkembangan kecerdasan manusia (Checkly 1997).

        Dr. Gardner mencadangkan bahawa setiap orang memiliki lapan kecerdasan yang pelbagai iaitu cara di mana individu memberi reaksi dalam cara yang berbeza terhadap jenis kandungan yang berbeza.  Ringkasan bagi lapan Kepelbagaian Kecerdasan adalah seperti berikut :
Kinestatik Kebolehan untuk menggunakan satu badan, atau anggota bagi satu badan, untuk menyelesaikan masalah, mencipta sesuatu, atau meletakkan ke atas satu penghasilan.
Interpersonal Keupayaan untuk memahami, berkomunikasi dan berhubung dengan orang dan kumpulan lain.
Intrapersonal Kebolehan untuk memahami diri sendiri dan berhubung dengan satu persekitaran terdekat.
Logikal/Matematikal Keupayaan untuk memanipulasikan nombor atau memahami perhubungan sebab dan akibat sesuatu sistem.
Muzikal/Lirik Keupayaan untuk berfikir dalam istilah muzik, mendengar dan mengenali corak, membezakan antara bunyi-bunyian dan mencipta muzik.
Semulajadi Keupayaan untuk membezakan antara benda-benda hidup dan berhubung dengan persekitaran semulajadinya
Verbal/Linguistik Keupayaan untuk menggunakan bahasa, secara lisan dan bertulis secara berkesan 
Visual/Spatial Keupayaan untuk berfikir berkaitan dengan gambar, imej, bentuk dan corak

Menurut Dr. Gardner, seseorang individu tidak seharusnya mempunyai kekuatan yang sama dalam setiap bahagian atau gabungan kecerdasan yang sama taranya.  Seseorang individu boleh memajukan setiap kecerdasan, walaupun hipotesis menunjukkan kebanyakannya akan lebih bersedia untuk maju dalam satu bahagian berbanding dengan bahagian yang lain.

        Sejak dari dahulu lagi, guru-guru hanya bergantung kepada sumber-sumber di dalam bilik darjah yang hanya merangsang verbal/linguistik, logikal/matematikal dan ada ketikanya visual/spatial.  Ini menjadikan penilaian terhadap pembelajaran dan kecerdasan secara tradisionalnya tidak seimbang.  Menurut Edward (1995), teknologi pendidikan seperti multimedia mengambil kira pengakuan guru dan pelajar bahawa semua orang mempunyai kekuatan dan kelemahan dalam pembelajaran.  Perisian PPBK bermultimeda memberi kuasa kepada pelajar mengambil peranan aktif dalam pembelajarannya.  Ia menolong pelajar membina dan menguatkan semua kecerdasan yang diperlukan bagi pembelajaran yang berkualiti.  Menurut Barkley (1999) pembelajaran berkualiti dicapai apabila pelajar terlibat dalam aktiviti yang merangsang kemajuan berterusan, secara sebenar dan kreatif, mengintegrasikan topik-topik, kedalaman mata pelajaran, rumit, terperinci, penglibatan aktif, aplikasi, emosi dan pemilikan serta memuaskan hati.  Pengalaman menunjukkan bahawa individu benar-benar memahami sesuatu yang mereka dapat persembahkan pengetahuan lebih dari satu cara.Maka dengan itu, perisian PPBK yang akan dibangunkan akan mengembangkan pembelajaran pelajar berasaskan kepada beberapa kecerdasan mengikut kesesuaian seperti berikut :-

i.     isi pelajaran distruktur untuk dicapai oleh semua pelajar.  Rekabentuk perisian dibuat secara membolehkan pelajar mencapai isi
       pelajaran secara linear atau tidak linear menggunakan kemudahan hiperteks.  Pelajar dengan kecerdasan logikal/matematikal
       dengan boleh belajar menggunakan aturan bukan linear iaitu mengikut topik yang ingin diketahui terlebih dahulu.  Pelajar-pelajar
       ini boleh meneroka untuk belajar dengan lebih mendalam berkenaan aplikasi pangkalan data yang lebih rumit.  Pelajar-pelajar
       lain boleh menggunakan aturan linear secara topik demi topik kerana kurang mahir tentang logik untuk meneroka.  Aturan ini
       ditandakan untuk kemudahan pelajar.

ii.     unsur-unsur teks, imej dan grafik serta animasi yang berkaitan dengan topik pembelajaran yang dimasukkan boleh membantu
       pelajar dengan kecerdasan visual/spatial lebih memahami konsep dan kemahiran yang hendak dicapai melalui penggunaan
       perisian ini.  Misalnya untuk menerangkan perkaitan antara pangkalan data, medan dan rekod, animasi beserta dengan teks
       ditunjukkan supaya pelajar dapat membina konsep yang betul. Secara tidak langsung, teks tersebut dapat membantu pelajar
       dengan kecerdasan verbal/linguistik memahami konsep tersebut.

iii.    sifat interaktif perisian PPBK memerlukan pelajar menekan butang yang disediakan menggunakan tetikus atau memasukkan
       teks menggunakan papan kekunci sebagai maklum balas bagi sesuatu pilihan aktiviti atau latihan.  Penggunaan tetikus dan
       kekunci komputer semasa aktiviti telah mengaplikasikan kecerdasan kinestatik tubuh.  Contohnya pelajar yang pernah
       menggunakan tetikus untuk klik pada butang pilihan jawapan atau menggunakan tetikus untuk menaip jawapan latihan akan
       boleh mengingat butang atau teks yang ditaip dengan baik dan seterusnya mengaitkan aktiviti tersebut dengan konsep yang
       dipelajari dengan mudah.  Perisian PPBK ini juga akan dilaksanakan secara bersama dengan perisian Microsoft Access bagi
       membolehkan kemahiran yang dipelajari dapat diaplikasikan secara terus. Penggunaan perisian Microsoft Access itu sendiri
       banyak melibatkan penggunaan tetikus dan papan kekunci.  Butang yang digunakan dapat menggambarkan aktiviti yang
       berkaitan yang akan dilalui.

iv.    Penggunaan unsur muzik setiap kali tamat sesuatu subtopik yang dipelajari ini sebagai tarikan dan motivasi kepada pelajar
       untuk mempelajari setiap subtopik secara sempurna.  Pelajar dengan kecerdasan muzikal akan cuba sedaya upaya
       menamatkan pelajaran bagi setiap subtopik untuk mendengar muzik tersebut.  Walaubagaimanapun, bagi pelajar lain mereka
       boleh membatalkan muzik ini jika perlu.

v.    Perisian ini direkabentuk untuk pembelajaran secara individu atau berkumpulan.  Penggunaan perisian secara individu adalah
      bersesuaian dengan kecerdasan intrapersonal seseorang individu pelajar yang mungkin lebih memahami dan menguasai
      kandungan topik pelajaran dan kemahiran dengan belajar secara bersendirian.  Penggunaan perisian secara berkumpulan
      secara berkaloboratif adalah bersesuaian dengan kecerdasan interpersonel pelajar yang lebih selesa belajar dengan cara
      berbincang untuk lebih memahami isi pelajaran atau kemahiran.

2.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM MEREKABENTUK PERISIAN PPBK

2.1 Pembelajaran Aktif
Strategi pembelajaran aktif adalah bertujuan untuk melibatkan pelajar belajar secara aktif apabila menggunakan perisian PPBK Belajar Microsoft Access 2000.  Penglibatan pelajar secara aktif akan menjamin proses pemindahan dan penerimaan maklumat berlaku dengan mudah.  Melalui pembelajaran aktif, aktiviti-aktiviti yang yang menumpukan kepada pembinaan konsep dan penguasaan kemahiran baru dapat membentuk pemikiran yang konstruktif dalam diri pelajar.

        Perisian PPBK yang akan dibangunkan menggunakan pendekatan tutorial dan latih tubi.  Dalam pendekatan tutorial, antaramuka pengguna perisian PPBK adalah bersifat interaktif di mana pelajar diberi pilihan tutorial yang hendak dipelajari.  Pilihan boleh dibuat secara menekan butang grafik yang terdapat pada skrin menggunakan tetikus.  Pada skrin tutorial terdapat aktiviti yang memerlukan pelajar menggunakan kemahiran menggunakan perisian Microsoft Access secara terus.  Jadi, pembinaan konsep dibuat seiring dengan penguasaan kemahiran.

        Setiap tutorial menyediakan bahagian semakan yang memerlukan respon pelajar berkaitan dengan pemahaman konsep dan kemahiran yang berkaitan.  Misalnya bagi tutorial berkenaan dengan jadual, pada peringkat akhir tutorial, soalan berbentuk pernyataan diberikan dan pelajar memilih pernyataan yang benar berkaitan dengan jadual. Pemilihan dibuat dengan menekan tetikus pada kotak semakan. Maklum balas diberikan sama ada  jawapan yang diberikan betul atau salah.  Muzik selingan serta maklum balas bermotivasi setelah tamat tutorial dapat menambahkan minat pelajar untuk meneruskan tutorial yang sama bagi pelajar yang belum menguasai objektif pembelajaran atau beralih ke bahagian lain.

        Kemajuan pelajar dalam setiap tutorial direkodkan dan dipaparkan setelah tamat setiap tutorial dalam bentuk peratus markah. Begitu juga dengan latihan di mana kemajuan pelajar turut direkod dan dipaparkan bagi memudahkan pelajar menilai kemajuan mereka.  Pelajar dapat mengetahui kemajuan ini sejurus menamatkan tutorial atau latihan.

2.2 Pembelajaran Anjal
Strategi pembelajaran anjal mengambil kira penggunaan perisian PPBK yang akan dibangunkan ini selain dari waktu pembelajaran rasmi serta mengikut tempoh pembelajaran yang mampu pelajar ikuti.  Oleh itu, perisian direkabentuk dengan mengadakan butang untuk keluar dari program pada setiap skrin bagi membolehkan pelajar menamatkan aktiviti pembelajaran bila-bila masa sahaja.  Bagaimanapun, pelajar dipastikan benar-benar ingin menamatkan sesuatu tutorial sebelum arahan tamat ini dilaksanakan melalui kotak mesej.  Ini adalah untuk mengelakkan pelajar tersilap memilih butang. Jika respon menunjukkan pelajar memang ingin menamatkan perisian barulah arahan tamat dilaksanakan.

        Butang-butang tutorial lain dan latihan juga dikekalkan pada setiap skrin bagi membolehkan pelajar beralih tutorial sekiranya tidak berminat atau mendapati telahpun mengikuti tutorial tersebut.  Ia juga membolehkan pelajar merujuk kembali tutorial yang telah diikuti bagi mengimbas semula pengalaman pembelajaran yang lalu dalam membantu memahami konsep dan penguasaan kemahiran yang baru di pelajari.
 

2.3 Pembelajaran Reflektif
Strategi pembelajaran reflektif adalah bertujuan membantu pelajar mengingat semula pengetahuan dan kemahiran yang telah dipelajari dalam tutorial yang telah diikuti sebelum ini.  Strategi ini sangat penting memandangkan perisian Microsoft Access merupakan satu perisian sistem pengurusan pangkala data.  Walaupun objek-objek pangkalan data adalah berhubungan antara satu sama lain, namun apabila satu pangkalan data hendak dibangunkan, objek jadual perlu dicipta terlebih dahulu.  Jadi urutan proses membangunkan satu sistem pengurusan pangkalan data secara sistematik perlu didedahkan kepada pelajar.

        Latihan disusun dalam bentuk memudahkan pelajar mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran lepas.  Setiap latihan adalah saling berkaitan antara satu sama lain.  Latihan untuk menilai kefahaman pelajar terhadap kemahiran mencipta hubungan antara jadual meminta pelajar membina sekurang-kurangnya dua jadual terlebih dahulu.  Pelajar perlu mengingat semula pengetahuan membina jadual dalam tutorial atau latihan yang telah dilalui dan menggunakan kemahiran yang telah dikuasai dalam menyelesaikan sebahagian latihan yang baru.
 

3.0 BORANG PENILAIAN

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

FAKULTI PENDIDIKANBorang Soal Selidik Penilaian Perisian PPBK bertajuk Belajar MS Access

Penilaian Teori dan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran


Bahagian A

Arahan : Lengkapkan maklumat di bawah.

Nama Penilai : ______________________________________________            Tarikh : _______________________

Jawatan : ___________________________________                                        E-Mail : ______________________

Alamat : ________________________________________________________________________________________

              _______________________________________________________________________________________

Jenis PPBK : __________________________________________
 

Bahagian B : Aplikasi Teori Pembelajaran

Arahan : Bulatkan jawapan anda dan beri penjelasan jika jawapan Tidak pada bahagian CATATAN.
 
SOALAN
         CATATAN
Teori Pembelajaran Tingkah Laku
1.   Objektif pembelajaran ada dinyatakan
Ya
Tidak
_____________________
2.    Penggunaan teks, grafik dan animasi sesuai untuk menarik
       minat pelajar.
Ya
Tidak
_____________________
3.    Latihan berkenaan dengan maklumat yang dipersembahkan
       ada disediakan setelah tamat persembahan maklumat.
Ya
Tidak
_____________________
4.    Latihan bersesuaian dengan objektif pembelajaran.
Ya
Tidak
_____________________
5.    Maklumbalas terhadap jawapan pelajar ada disediakan.
Ya
Tidak
_____________________
6.    Penghargaan ada diberikan kepada pelajar yang berjaya.
Ya
Tidak
_____________________
7.    Kata-kata penghargaan bersesuaian dan memotivasikan
       pelajar.
Ya
Tidak
_____________________
8.    Aktiviti pengayaan yang bersesuaian ada disediakan.
Ya
Tidak
_____________________
9.    Dorongan ada diberikan kepada pelajar yang gagal.
Ya
Tidak
_____________________
10.  Kata-kata dorongan bersesuaian dan memotivasikan
       pelajar.
Ya
Tidak
_____________________
11.   Aktiviti pemulihan yang bersesuaian ada disediakan
Ya
Tidak
_____________________
12.   Paparan skrin persembahan adalah konsisten
Ya
Tidak
_____________________
Teori Pembelajaran Kognitif
1.    Persembahan pengenalan ada mengaitkan dengan
       pengalaman sedia ada pelajar.
Ya
Tidak
_____________________
2.    Persembahan maklumat adalah tersusun.
Ya
Tidak
_____________________
3.    Penggunaan teks, grafik dan imej dapat menjelaskan
       maklumat yang disampaikan dengan betul.
Ya
Tidak
_____________________
4.    Teknik persembahan maklumat dipelbagaikan.
Ya
Tidak
_____________________
5.    Pelajar berpeluang untuk mengulang semula maklumat
       yang telah dipelajari.
Ya
Tidak
_____________________
6.    Kuantiti maklumat atau kemahiran yang dipersembahkan
       dalam setiap tutorial adalah sesuai.
Ya
Tidak
_____________________
7.    Langkah-langkah setiap kemahiran ditunjukkan dengan cara
       yang mudah difahami.
Ya
Tidak
_____________________
8.    Latihan yang diberikan dapat mempertingkatkan ingatan
       pelajar terhadap kemahiran yang dipelajari.
Ya
Tidak
_____________________
Teori Pembelajaran Konstruktivisme
1.    Maklumat dalam perisian mudah diterokai.
Ya
Tidak
_____________________
2.    Perisian membenarkan pelajar menentukan arah tuju
       pembelajaran mereka.
Ya
Tidak
_____________________
3.    Perisian menggalakkan pelajar untuk meneroka maklumat
       yang terkandung di dalamnya.
Ya
Tidak
_____________________
4.    Soalan latihan menggalakkan pelajar membina pengetahuan
       yang lebih mendalam.
Ya
Tidak
_____________________
5.    Soalan latihan menguji kemahiran pelajar menggunakan
       perisian MS Access 2000.
Ya
Tidak
_____________________
6.    Soalan latihan berkaitan dengan persekitaran seorang
       pelajar.
Ya
Tidak
_____________________
Teori Kepelbagaian Kecerdasan    
1.    Pelajar boleh memilih untuk belajar mengikut aturan topik
       demi topik yang dicadangkan atau aturan sendiri
Ya
Tidak
_____________________
2.    Unsur teks, grafik, imej dan animasi ada disediakan untuk
       menerangkan maklumat atau kemahiran yang berkaitan
Ya
Tidak
_____________________
3.    Unsur teks, grafik, imej dan animasi yang digunakan
       bersesuaian.
Ya
Tidak
_____________________
4.    Perisian ini banyak meminta respon dari pelajar.
Ya
Tidak
_____________________
5.    Respon yang diminta dalam pelbagai bentuk (menaip
       jawapan, memadan rajah dan mengklik pilihan)
Ya
Tidak
_____________________
6.    Muzik yang dimasukkan selesa didengar.
Ya
Tidak
_____________________
7.    Muzik boleh dimatikan jika tidak perlu.
Ya
Tidak
_____________________
8.    Penggunaan perisian tidak terbatas kepada seorang individu
       sahaja.
Ya
Tidak
_____________________

Bahagian C : Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Arahan : Bulatkan jawapan anda dan beri penjelasan jika jawapan Tidak pada bahagian CATATAN.
 
SOALAN
         CATATAN
Strategi Pembelajaran Aktif
1.    Penggunaan perisian PPBK ini memerlukan pelajar bertindak aktif sepanjang proses pembelajaran.
Ya
Tidak
_____________________
2.    Perisian PPBK ini menyediakan aktiviti yang perlu dibuat oleh pelajar bagi membantu proses pembelajaran mereka.
Ya
Tidak
_____________________
3.    Perisian PPBK ini menggalakkan interaksi dua hala antara pelajar dengan perisian.
Ya
Tidak
_____________________
Strategi Pembelajaran Anjal    
1.    Perisian PPBK ini sesuai digunakan di tempat selain dari
       bilik darjah.
Ya
Tidak
_____________________
2.    Perisian PPBK ini sesuai digunakan pada bila-bila masa.
Ya
Tidak
_____________________
3.    Perisian PPBK ini sesuai digunakan mengikut tahap
       pembelajaran pelajar.
Ya
Tidak
_____________________
4.    Pelajar bebas untuk beralih topik semasa pembelajaran.
5.    Pelajar  bebas untuk keluar dari perisian bila-bila masa
       sahaja.
Ya
Tidak
_____________________
Strategi Pembelajaran Reflektif    
1.    Perisian PPBK mengaitkan pengetahuan sedia pelajar
Ya
Tidak
_____________________
2..   Latihan disusun dalam bentuk memudahkan pelajar
       mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran lepas
Ya
Tidak
_____________________

Bahagian D

Komen lain berkenaan perisian ini :
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________


Terima kasih kerana sudi meluangkan masa menilai perisian ini
atas
 

RUJUKAN

Alessi, S. M. & Trollip, S.R. 1991. Computer-based instruction: Methods and development.
        Boston: Allyn and Bacon.

Bigge, M. L. 1982. Learning theories for teachers. New York : Harper & Row, Publisher, Inc.

Boyle, T. 1997. Design for multimedia learning. London: Prentice-Hall International.

Edwards, J. 1995. Multiple intelligences and technology. Florida Information Resource Network.
        http://www.firn.edu/~face/about/dec95/mult int.html

Kearsley, G. 1994. The theories into practice database. http://www.lincoln.ac.nz/educ/tip/1.htm

Newby, T.J., Stepich, D.A., Lehman, J.D. & Russell, J.D. 2000. Instructional technology for teaching
        and learning. London: Prentice-Hall International.
 

|Muka Depan|  |Biodata|  |Senarai Kursus> GE6663> Tugasan 5
|Tugasan 1| |Tugasan 2|  |Tugasan 3|  |Tugasan 4|  |Tugasan 5|  |Tugasan 6|  |Tugasan 7|